Algemene leveringsvoorwaarden Qeridoo Nederland Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Inhoud

Artikel 1. Definities. 3

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer. 3

Artikel 3. Toepasselijkheid. 3

Artikel 4. Het aanbod en de aanbiedingen. 3

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst. 4

Artikel 6. Herroepingsrecht Consument. 5

Artikel 7. Overmacht. 5

Artikel 8. Betaling. 5

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud. 5

Artikel 10. Garantie. 6

Artikel 11. Aansprakelijkheid. 6

Artikel 12. Levering en transport. 6

Artikel 13. Toepasselijk recht. 6

Artikel 14. Kenbaarheid, vindplaats en wijziging voorwaarden. 7

Artikel 15. Geschillen. 7

 


 

ALGEMENE VOORWAARDEN QERIDOO NEDERLAND BIJ OVEREENKOMST MET CONSUMENT

De “Algemene voorwaarden Qeridoo Nederland bij overeenkomst met Consument” zijn opgesteld in juni 2016. Een exemplaar van deze voorwaarden is na te lezen en te downloaden via de website www.qeridoo.nl

Daarnaast zijn de voorwaarden opvraagbaar bij Qeridoo Nederland.  

 

Qeridoo Nederland,

Nijverheidsweg Noord 60-37

3824PM  Amersfoort, Tel.: 033-8200296,  info@qeridoo.nl

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. Qeridoo Nederland: De onderneming die goederen verkoopt onder de handelsnaam Qeridoo, hierna te noemen Qeridoo Nederland .

 

2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst aangaat met Qeridoo Nederland.

3. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Qeridoo Nederland en Consument tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

4. Dag: De kalenderdag.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Qeridoo Nederland

Chromiumweg 147

3812NM  Amersfoort

Tel.: 033-8200296

info@qeridoo.nl

  KvK-nummer

 KvK51578662
 BTW Nr.     NL.122427993.B01

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke overeenkomst tussen Qeridoo Nederland en

Consument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Qeridoo Nederland voor

de uitvoering waarvan door Qeridoo Nederland derden dienen te worden betrokken.

 

3. Eventueel door Consument gehanteerde eigen voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Te

allen tijde zijn onze algemene voorwaarden geldig, zelfs indien anderszins voorrang is bedongen.

 

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk

nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig

van toepassing. Qeridoo Nederland en Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen

ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en

de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

5. Indien Qeridoo Nederland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de

bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Consument in enigerlei mate het recht zou verliezen om in

andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 4. Het aanbod en de aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Qeridoo Nederland , in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is

vermeld.

2. Qeridoo Nederland kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien Consument redelijkerwijs kan

begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede

eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten, tenzij

anders aangegeven. Transport- en montagekosten worden separaat vermeld en zijn nadrukkelijk niet inclusief de

in de aanbiedingen vermelde prijzen inbegrepen.

4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen

aanbod dan is Qeridoo Nederland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze

afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Qeridoo Nederland anders aangeeft.

6. Alle opgaven door Qeridoo Nederland van getallen, maten, gewichten, kleuren en/of andere aanduidingen zijn

met zorg opgesteld. Qeridoo Nederland staat er niet voor in dat zich terzake afwijkingen zullen voordoen.

Vergissingen, zoals prijsfouten op de website, in reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties,

orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Qeridoo Nederland , binden Qeridoo

Company niet. Bedoelde opgaven, alsmede getoonde modellen of tekeningen zijn niet-bindende aanduidingen

van de betreffende artikelen. Slechts indien Consument aantoont dat het geleverde zodanig afwijkt van de

opgaven van Qeridoo Nederland of van de modellen of tekeningen, dat Consument niet meer in redelijkheid tot

afname daarvan verplicht kan worden, heeft Consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.

7. Qeridoo Nederland is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Consument is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de

correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Qeridoo Nederland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond

en met directe ingang te ontbinden indien:

 

a. Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

b. Na het sluiten van de overeenkomst Qeridoo Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond

geven te vrezen dat Consument de verplichtingen niet zal nakomen;

c. De Consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van

zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d. Indien door de vertraging aan de zijde van Consument niet langer van Qeridoo Nederland kan worden gevergd

dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk

of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Qeridoo Nederland kan worden

gevraagd.

 

2. Indien de ontbinding aan Consument toerekenbaar is, is Qeridoo Nederland gerechtigd tot het verkrijgen van

vergoeding van de schade van de Consument, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect

ontstaan.

 

3. indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Qeridoo Nederland op Consument

onmiddellijk opeisbaar. Indien Qeridoo Nederland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn

aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

4. indien Qeridoo Nederland tot opschorting of ontbinding overgaat, is Qeridoo Nederland op generlei wijze

gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

5. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien

en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Consument, van

schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Consument niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan

beschikken, staat het Qeridoo Nederland vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te

zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van

enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Qeridoo Nederland op Consument zijn in

dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht Consument

1. Consument heeft het recht zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is

gekomen, de overeenkomst te annuleren. Eventuele gemaakte kosten voor transport en montage zullen

worden verhaald op de Consument en worden afgetrokken van het reeds betaalde bedrag door Consument.

2. Tijdens deze termijn is de Consument gehouden om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen

of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met

alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Qeridoo Nederland retourneren.

3. Herroeping is enkel mogelijk indien aan lid 6.2 voldaan is dan wel kan worden voldaan door Consument.

 

Artikel 7. Overmacht

Qeridoo Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Consument indien hij daartoe

gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Qeridoo

Company geen invloed kan uitoefenen.

 

Qeridoo Nederland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 8. Betaling

1. Consument dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van bestelling. De bestelling wordt

pas in behandeling genomen als de betaling van Consument ontvangen is.

 

2. Betaling dient te geschieden door middel van elektronische betaling via mogelijkheden welke op de site

www.qeridoo.nl worden aangeboden.

 

3. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Qeridoo te melden.

 

4. Consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of

dienst, alvorens de voorruit betaling heeft plaats gevonden.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde zaken blijven eigendom van Qeridoo Nederland tot het moment waarop Consument alle

verplichtingen, met inbegrip van rente en kosten, uit de met Qeridoo Nederland gesloten overeenkomst is

nagekomen.

 

2. Door Qeridoo Nederland geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen

niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Consument is niet bevoegd om de

onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

3. Consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de

eigendomsrechten van Qeridoo Nederland veilig te stellen.

 

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop

willen vestigen of doen gelden, dan is Consument verplicht om Qeridoo Nederland daarvan onmiddellijk op de

hoogte te stellen.

 

Artikel 10. Garantie

1. De garantie en garantietermijnen zijn aangegeven in de garantievoorwaarden. De garantievoorwaarden zijn na

te lezen en te downloaden op de website www.dolly-bikes.com. Tevens worden de garantievoorwaarden vermeld

in de gebruikershandleiding welke met het product wordt meegeleverd.

 

2. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering, de factuur dient als garantiebewijs.

 

3. Vervangt Qeridoo Nederland ter voldoening aan de garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen

onderdelen eigendom van Qeridoo Nederland .

 

4. De door Qeridoo Nederland te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op

het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland

zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik

binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Consument zelf te verifiëren of het gebruik daarvan

geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Qeridoo Nederland BV sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.

 

2. De aansprakelijkheid van Qeridoo Nederland BV zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven

gaan.

 

3. Qeridoo Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Qeridoo

Company is uitgegaan van door of namens Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

4. Qeridoo Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door incorrecte

montage door Consument of een door Consument daartoe aangewezen derde, zijnde niet Qeridoo Nederland ,

van geleverde artikelen.

 

5. Qeridoo Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

 

Artikel 12. Levering en transport

Consument heeft de keuze de bestelde artikelen af te halen of deze te laten bezorgen tegen een aangegeven

meerprijs. Indien Consument kiest voor aflevering op een door hem opgegeven adres, dan zal de transporteur

contact opnemen met Consument voor het maken van een afleverafspraak. Hierbij is de dag en het dagdeel van

levering afhankelijk van het leverschema van de transporteur. Er vindt in principe geen levering plaats op

zaterdag of zondag, in de avonduren of op feestdagen.

 

De levering en transport van te leveren artikelen vindt plaats door externe medewerkers welke niet in dienst zijn

bij Qeridoo Nederland maar bij het betreffende transportbedrijf. Hierbij vindt aflevering vindt plaats tot de deur,

het is de medewerker van de transporteur niet toegestaan de woning, schuur of anderszins bij de woning

behorende onroerende zaken van Consument te betreden.

 

Artikel 13. Achteraf betalen

 1.     Algemene voorwaarden AchterafBetalen

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

a.   Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor Klant:

 • U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Qeridoo producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • Om de financiële risico’s van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Qeridoo uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
 • U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce , zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
 • U bent verplicht Qeridoo op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Qeridoo per email of schriftelijk aan de Klantenservice van Qeridoo worden doorgegeven.
 • U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

b.   Wijze van betalen door Klant:

 • Qeridoo heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Focum Commerce B.V.  Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van Qeridoo een digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.
 • Op deze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
 • U erkent dat Focum Commerce B.V. de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van Qeridoo en dat Focum Commerce B.V. in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Qeridoo, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Qeridoo wordt erkend.
 • Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeling via e-mail is het belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen digitale factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.

c.   Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn Klant:

 • Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Focum Commerce B.V. ontvangen te zijn.
 • Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Focum Commerce B.V. heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Qeridoo het recht om door Focum Commerce B.V. een  vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te laten brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
 • Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betalingsherinnering en betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
 • Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Qeridoo, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.
 • Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
 • Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.
 • Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

d.   Privacy Statement van Focum Commerce B.V.:
Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce B.V. Focum Commerce B.V. kan deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor het administreren, beheren en (laten) incasseren van vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatietoetsingen, voorkomen en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van met Focum Commerce B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Qeridoo Nederland partij is, is uitsluitend het Nederlands

recht van toepassing. Uitsluitend Nederlands recht is ook geldig indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk

in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats

heeft.

 

2. De toepassing van het Weens Koopverdrag of CISG wordt nadrukkelijk uitgesloten.


 

Artikel 15. Kenbaarheid, vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te lezen en te downloaden op de website www.qeridoo.nl.

2. De Consument heeft verklaard deze voorwaarden te hebben gelezen en heeft zich akkoord verklaard hiermee,

alvorens de overeenkomst kon worden gesloten.

3. Van toepassing is steeds de laatste versie van de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de website

www.dolly-bikes.com c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met

Qeridoo Nederland.

 

Artikel 16. Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden,

voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de

betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden

beslecht door de bevoegde rechter binnen diens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen, tenzij de

kantonrechter bevoegd is.

Sluit Menu
×

Winkelmand